A. ALGEMEEN

Deze website is eigendom van REALIS IMMO nv.

Contactgegevens: REALIS IMMO nv, Scheldestraat 9, 2000 Antwerpen (KBO: 0477.138.149).

Email: contact@realis.be

Telefoon: +32 3 259 02 10

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de gebruikersvoorwaarden en het privacy beleid van REALIS IMMO nv.

B. GEBRUIKERSVOORWAARDEN

1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, alsook de op deze website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan REALIS IMMO nv of aan derden waarmee REALIS IMMO nv daaromtrent contractuele afspraken heeft.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van deze gegevens, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van REALIS IMMO nv. U verbindt er zich toe u te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van REALIS IMMO nv of deze rechthoudende derden.

Bij wijze van uitzondering is de reproductie van bepaalde onderdelen van de website voor strikte persoonlijke en niet commerciële doeleinden toegestaan. REALIS IMMO nv behoudt zich evenwel te allen tijde het recht voor deze toestemming in te trekken. Op verzoek van REALIS IMMO nv zal aan iedere reproductie of gebruik onmiddellijk een einde worden gesteld.

2. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. REALIS IMMO nv levert redelijke inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. REALIS IMMO nv is niet verplicht de informatie up to date te houden. REALIS IMMO nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die u via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Alle verstrekte gegevens steunen op informatie ontvangen van de eigenaars van de betreffende onroerende goederen en onze zorgvuldige opzoekingen. REALIS IMMO nv bevestigt dan ook niet de correctheid en volledigheid van deze informatie. In geen enkel opzicht kan de inhoud van deze website beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur of overname dat bij aanvaarding de betreffende eigenaar zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of -verhuurder of –overlater is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist. Wij stellen alles in het werk om op de website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedfiches ter beschikking te stellen. REALIS IMMO nv kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur, overname...), zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met REALIS IMMO nv.”

REALIS IMMO nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

REALIS IMMO nv kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van deze site of van op deze site ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere site waarnaar deze site zou linken.

In geen geval is REALIS IMMO nv aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

REALIS IMMO nv geeft geen enkele garantie (huur, rendement of andere) en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor schade rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit gebeurlijk door de verkopende partij of beheersinstantie verstrekte garanties en uitbatingsmodaliteiten. REALIS IMMO nv verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap noch beslissingsmacht te hebben over de garanties of concrete uitbatingsmodaliteiten die door de verkopende partij of beheersinstantie verstrekt worden aan (kandidaat-)kopers met betrekking tot verkoop van de onroerende goederen waarbij REALIS IMMO nv als makelaar optreedt. REALIS IMMO nv heeft evenmin enige bevoegdheid noch aansprakelijkheid over de redactie van de documenten die gepaard gaan met de uitbating van de projecten waarin zij als makelaar optreedt voor de verkoop van de zich daarin bevindende onroerende goederen en kan bijgevolg  op geen enkele wijze als rechtstreeks betrokken partij daarbij worden aanzien. Het is dan ook uitsluitend de verkopende partij of beheersinstantie die de garantie verstrekt heeft en de dagprijs  bepaalt dan wel het uitbatingsmodel en de daartoe gebruikte documenten heeft opgesteld, die voor de daaruit voortvloeiende verbintenissen en verplichtingen van de betrokken partijen verantwoordelijk gehouden kan worden.

REALIS IMMO nv biedt uitsluitend kwalitatieve investeringen aan in beleggingsvastgoedprojecten waarbij de investeerder steeds de mogelijkheid heeft om een eigen genotsrecht uit te oefenen op zijn individuele entiteit conform de daartoe voorziene (wettelijke) voorwaarden.  Deze voorwaarden verschillen per project en worden voorafgaandelijk uitdrukkelijk aan iedere kandidaat-investeerder toegelicht. Voor bijkomende informatie dienaangaande is het team van REALIS IMMO steeds beschikbaar.  De investeringen van REALIS IMMO vallen (derhalve) niet onder het toepassingsgebied van de wet van 16 juni 2006.

3. Links

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

REALIS IMMO nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze website.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

C. PRIVACYBELEID

1. Algemeen

REALIS IMMO nv hecht veel belang aan uw privacy en leeft dan ook de ‘wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na’, alsook de ‘wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is REALIS IMMO nv. Een verklaring werd afgelegd bij de Privacycommissie wat de verwerking van uw persoonsgegevens betreft.

2. Welke gegevens verwerken we

Tijdens het registreren zullen u een aantal persoonsgegevens worden gevraagd. We verwerken namelijk de volgende persoonsgegevens: een naam, adres (straat, postnummer), telefoonnummer, e-mailadres.

3. Voor welke doeleinden verwerken we uw gegevens?

REALIS IMMO nv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: de optimalisatie van onze website, statistische doeleinden, marktonderzoek, administratie en beheer van geregistreerden, verificatie van de persoonsgegevens van de geregistreerden, informatie aan de geregistreerden, direct marketing en de verplichtingen binnen het kader van de anti-witwas wetgeving.

4. Uw rechten?

U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich richten tot REALIS IMMO nv op bovenstaand adres of via contact@realis.be. We verzoeken u uw vraag desgevallend te vergezellen van een identiteitsbewijs (kopie identiteitskaart).

Op het ogenblik van de mededeling van uw gegevens bij het registreren, wordt u uitdrukkelijk gevraagd of u uw toestemming geeft voor een commercieel gebruik van uw e-mail adres. U kan instemmen met elektronische communicatie uitgaande van REALIS IMMO nv, dan wel van andere ondernemingen waarmee REALIS IMMO nv een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Zelfs indien u uw instemming geeft, kan u naar aanleiding van elke elektronische communicatie, te kennen geven door het aanklikken van een link, dat u in de toekomst geen verdere boodschappen wenst te ontvangen.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens beschikt u over een recht op inzage en eventueel correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijk, gedateerde en ondertekende aanvraag aan REALIS IMMO nv op bovenstaand adres of via contact@realis.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Voor bijkomende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u het openbaar register consulteren bij de Privacycommissie.

5. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op de harde schrijf van uw computer worden geplaatst. Onze website maakt gebruik van cookies met als doel om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Daarnaast kan REALIS IMMO nv anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

REALIS IMMO nv maakt tevens gebruik van Google Analytics.