A. Algemeen

Deze website is eigendom van REALIS Belgium nv. Contactgegevens: REALIS Belgium nv, Desguinlei 100 bus 2, 2018 Antwerpen (KBO: 0477.138.149). Email: contact@realis.be Telefoon: +32 3 259 02 10 Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar werkende onder BIV-nummer: 502039 - Peter Vanmaldeghem onder de toezichthoudende autoriteit Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars - Luxemburgstraat 16 B - 1000 Brussel en onderworpen aan de deontologische code van het BIV. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de gebruikersvoorwaarden en het privacy beleid van REALIS Belgium nv.

B. Gebruikersvoorwaarden

1. Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, alsook de op deze website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan REALIS Belgium nv of aan derden waarmee REALIS Belgium nv daaromtrent contractuele afspraken heeft. Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van deze gegevens, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van REALIS Belgium nv. U verbindt er zich toe u te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van REALIS Belgium nv of deze rechthoudende derden. Bij wijze van uitzondering is de reproductie van bepaalde onderdelen van de website voor strikte persoonlijke en niet commerciële doeleinden toegestaan. REALIS Belgium nv behoudt zich evenwel te allen tijde het recht voor deze toestemming in te trekken. Op verzoek van REALIS Belgium nv zal aan iedere reproductie of gebruik onmiddellijk een einde worden gesteld.

2. Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. REALIS Belgium nv levert redelijke inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. REALIS Belgium nv is niet verplicht de informatie up to date te houden. REALIS Belgium nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die u via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Alle verstrekte gegevens steunen op informatie ontvangen van de eigenaars en ontwikkelaars van de betreffende onroerende goederen en onze zorgvuldige opzoekingen. REALIS Belgium nv bevestigt dan ook niet de correctheid en volledigheid van deze informatie.

In geen enkel opzicht kan de inhoud van deze website beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur of overname dat bij aanvaarding de betreffende eigenaar of ontwikkelaar zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of -verhuurder of –overlater is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist. Wij stellen alles in het werk om op de website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedfiches ter beschikking te stellen. REALIS Belgium nv kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur, overname...), zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met REALIS Belgium nv en u voor alle (bijzondere/specifieke) voorwaarden (btw-tarief, vrijstelling onroerende voorheffing, rendement, fiscale voordelen en meer bepaald alle kenmerken van een aanbieding van een onroerend goed zonder enige beperking) te beraden bij een externe raadgever teneinde de juistheid en/of volledigheid na te gaan.

REALIS Belgium nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

REALIS Belgium nv kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van deze site of van op deze site ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere site waarnaar deze site of één of meerdere pagina’s ervan zouden linken.

In geen geval is REALIS Belgium nv aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

REALIS Belgium nv geeft geen enkele garantie (huur, rendement of andere) en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor schade rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit gebeurlijk door de verkopende partij of een andere bij het project betrokken partij verstrekte garanties, uitbatingsmodaliteit(en) of kwalificatie van de overeenkomst(en). REALIS Belgium nv verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap noch beslissingsmacht te hebben over de garanties of concrete uitbatingsmodaliteiten die door de verkopende partij of andere bij het project betrokken partij verstrekt worden aan (kandidaat-)kopers met betrekking tot verkoop van de onroerende goederen waarbij REALIS Belgium nv als makelaar optreedt. REALIS Belgium nv heeft evenmin enige bevoegdheid noch aansprakelijkheid over de redactie van de documenten die gepaard gaan met de uitbating van de projecten waarin zij als makelaar optreedt voor de verkoop van de zich daarin bevindende onroerende goederen en kan bijgevolg  op geen enkele wijze als rechtstreeks betrokken partij daarbij worden aanzien. Het is dan ook uitsluitend de verkopende partij of andere bij het project betrokken partij die de garantie verstrekt heeft en de prijzen, inkomsten, rendementen e.a. bepaalt dan wel het uitbatingsmodel en de daartoe gebruikte documenten heeft opgesteld, die voor de daaruit voortvloeiende verbintenissen en verplichtingen van de betrokken partijen verantwoordelijk gehouden kan worden?

REALIS Belgium nv biedt uitsluitend kwalitatieve investeringen aan in beleggingsvastgoedprojecten waarbij de investeerder steeds de mogelijkheid heeft om een eigen genotsrecht uit te oefenen op zijn individuele entiteit conform de daartoe voorziene (wettelijke) voorwaarden.  Deze voorwaarden verschillen per project en worden voorafgaandelijk uitdrukkelijk aan iedere kandidaat-investeerder toegelicht. Voor bijkomende informatie dienaangaande is het team van REALIS Belgium steeds beschikbaar.  De investeringen van REALIS Belgium vallen (derhalve) niet onder het toepassingsgebied van de wet van 16 juni 2006.

3. Links
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. REALIS Belgium nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Het Belgische recht is van toepassing op deze website en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

C. PRIVACYBELEID

REALIS Belgium nv verwijst voor haar privacybeleid naar de uitvoerige uiteenzettingen onder haar privacyverklaring.

D. COOKIES

De website van REALIS Belgium nv maakt gebruik van cookies. REALIS Belgium nv verwijst voor alle uitleg dienaangaande naar de uitvoerige uiteenzettingen onder haar cookieverklaring.