I. Introductie

A. Wie zijn wij?

Realis Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Desguinlei 100 bus 2, 2018 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0477.138.149 (hierna "Realis", "wij" of "ons") hecht veel belang aan uw privacy en vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld.

Wij begrijpen dat u wilt weten waarom wij uw persoonsgegevens vragen en dat u mogelijks nieuwsgierig bent naar wat wij daar allemaal mee doen. Via deze privacyverklaring (hierna "Privacyverklaring") proberen wij hier alvast een antwoord op te bieden. Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen heeft, kan u ons vanzelfsprekend steeds contacteren, via de contactinformatie zoals versterkt onder "VI. Contact".

Wij verduidelijken hierbij dat deze Privacyverklaring enkel geldt voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken. Dit is het geval wanneer wij, zoals hierna uiteengezet, het doel en de middelen (of het "waarom" en "hoe") van de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen.

B. Wat zijn persoonsgegevens?

Deze Privacyverklaring is onderworpen aan (i) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (General Data Protection Regulation) (hierna "GDPR") en (ii) de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "Belgische Privacywet") (samen of afzonderlijk "Privacywetgeving").

Deze Privacywetgeving is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens. Onder verwerking van "persoonsgegevens" verstaan wij het gebruik van gegevens die u direct of indirect identificeren als individueel persoon. Over welke persoonsgegevens het precies gaat, leest u verder in deze Privacyverklaring. Het begrip "verwerking" is ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken of verspreiden van die gegevens.

C. Op wie en op wat is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op onze website www.realis.be (hierna de “Website”) en op de activiteiten die hiermee gepaard gaan of (commerciële) relaties die daaruit voortvloeien of daarmee onderhouden worden. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een contactopname via de Website bij vragen of interesse in onze diensten, een inschrijving op onze nieuwsbrief of voor één van de door ons georganiseerde evenementen, een sollicitatie, ...

Deze Privacyverklaring dient samen gelezen te worden met de andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Website, zoals de "Gebruiksvoorwaarden" en de "cookieverklaring".

De betrokkenen (hierna "u", "uw") tot wie deze Privacyverklaring is gericht – en wie wij dus zo transparant mogelijk willen informeren over de verzameling, het gebruik, de bescherming en de bewaring van persoonsgegevens alsook over de rechten die deze met betrekking tot deze verwerkingen kan uitoefenen – kunnen de volgende zijn:

 • de loutere bezoeker van de Website;
 • de sollicitanten;
 • de particuliere en/of business klanten (en de individuen die met de business klanten geassocieerd zijn);
 • de individuen wiens persoonsgegevens wij verzamelen naar aanleiding van het aanbieden van onze diensten aan klanten (bv. bij het opstellen van de koopcontracten; notaris, koper)
 • de leveranciers (inclusief onderaannemers en de individuen die met de leveranciers of de onderaannemers geassocieerd zijn);
 • de zakelijke contacten (bestaande of potentiële klanten en de individuen die met hen geassocieerd zijn); of
 • enige andere individuen die in contact komen met ons.

II. Gebruik van persoonsgegevens

A. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke wanneer:

 • u ons contacteert of heeft gecontacteerd:
  • Bv. een bezoek aan onze Website;
  • Bv. het indienen van een verzoek tot uitoefening van uw rechten;
  • Bv. het inschrijven op onze nieuwsbrief of evenementen;
  • Bv. een sollicitatie voor een job bij ons;
 • wij één van onze diensten aan u verlenen of hebben verleend;
 • wij u in de toekomst diensten zouden kunnen verlenen;
 • u onze contactpersoon bent voor één van onze klanten of leveranciers.

B. Welke persoonsgegevens kunnen wij verzamelen?

Wij kunnen onderstaande gegevens van u verwerken. Afhankelijk van de situatie beschikken wij echter niet steeds over al onderstaande gegevens:

 • Uw (persoonlijke) identificatiegegevens: bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mail, adres, identiteitskaartgegevens en een kopie van uw identiteitskaart, …;
 • Uw rijksregisternummer (uitsluitend ingeval van de opmaak van een koopovereenkomst);
 • Uw elektronische identificatiegegevens: bijvoorbeeld uw IP-adres, browsertype, verbindingsmomenten;
 • Uw contactgeschiedenis: bijvoorbeeld verzonden en ontvangen communicatie zoals e-mailberichten;
 • Uw financiële bijzonderheden: bijvoorbeeld financiële identificatiegegevens zoals een bankrekeningnummer; informatie omtrent inkomsten, bezittingen en investeringen; informatie omtrent leningen, hypotheken, kredieten; … (vnl. ingeval van de opmaak van een koopovereenkomst);
 • Uw persoonlijke kenmerken: bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, …;
 • Uw leefgewoonten: bijvoorbeeld uw bezittingen; levensstijlvoorkeuren;
 • Uw woningkenmerken: aard van de woning, eigendom, classificatie van de woning, …
 • Uw werkgerelateerde gegevens: bijvoorbeeld omtrent opleiding en vorming; beroep en betrekking (vnl. ingeval van aanwerving en selectie).

C. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

In principe zullen wij geen bijzondere categorieën van gegevens (i.e. gegevens over raciale of etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische opvattingen, lidmaatschap van vakverenigingen, genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon eenduidig te identificeren, gezondheid of het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon) verwerken tenzij die ons met uw uitdrukkelijke toestemming worden overgemaakt.

D. Wat zijn de rechtsgronden die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken?

Wij verwerken uw gegevens enkel voor legitieme doeleinden waarbij de verwerking steeds gesteund zal zijn op de verwerkingsgronden die worden opgesomd in de toepasselijke Privacywetgeving, meer in het bijzonder de GDPR.

Wij steunen de verwerking van persoonsgegevens op de volgende gronden:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met onze klanten en/of leveranciers en teneinde u onze diensten te kunnen verschaffen.
 2. De verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld in het kader van de antiwitwaswetgeving (AML).
 3. De verwerking is gebaseerd op basis van onze gerechtvaardigde belangen die in specifieke gevallen zwaarder wegen dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten en mits aan specifieke voorwaarden is voldaan. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan het toesturen van marketingcommunicatie aan u als één van onze bestaande of gewezen klanten. Door de aard van de beschikbare gegevens en het feit dat u reeds gelijkaardige diensten van ons afneemt of heeft afgenomen, beoordelen wij dat enig mogelijk nadeel voor uw rechten zeer gering is, terwijl wij menen dat de verstrekte informatie interessant kan zijn voor u. Waar wij ons op deze juridische verwerkingsgrond baseren, zullen we de effecten die dit kan hebben op uw privacy beperken door u de mogelijkheid te bieden deze verwerking onmiddellijk en eenvoudigweg stop te zetten.
 4. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming. Deze toestemming wordt o.m. afgeleid uit het vrijwillig en rechtstreeks verstrekken van uw gegevens aan ons al dan niet mondeling, schriftelijk of via een elektronisch webformulier/-bericht.
  U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. Wij vragen u om een telefonische intrekking van uw toestemming steeds schriftelijk te bevestigen, dan wel uw toestemming in te trekken per e-mail of per brief. Uitschrijven op de nieuwsbrief kan eenvoudigweg via de uitschrijflink die voorzien is onderaan elke e-mail die wij versturen.

E. Wat zijn de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder worden beschreven of waarvoor u specifiek toestemming hebt gegeven. We verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden. Wanneer wij uw persoonsgegevens wensen te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, zullen wij u contacteren vóór de verdere verwerking van die gegevens.

Wij verzamelen uw gegevens voor de volgende te onderscheiden doeleinden:

 1. operationele doeleinden: bijvoorbeeld de optimalisatie van onze Website, statistische doeleinden en marktonderzoek, om onze diensten gebruikersvriendelijk te houden, het beantwoorden van uw contactvraag, het in overweging nemen van uw sollicitatie;
 2. zakelijke doeleinden: bijvoorbeeld om met u te communiceren over onze diensten en deze te leveren en door u te laten gebruiken, om u te informeren over ons beleid en gebruiksvoorwaarden; om de relaties met onze potentiële en bestaande klanten te ontwikkelen en te beheren;
 3. commerciële doeleinden: bijvoorbeeld voor het toesturen van marketingcommunicatie per e-mail of per post, voor het verzenden van nieuwsbrieven of om uw inschrijving op één van de door ons georganiseerde evenementen te registreren;
 4. juridische of wettelijke doeleinden: bijvoorbeeld kunnen wij persoonsgegevens gebruiken en bewaren voor juridische redenen en procedures, om te voldoen aan wetgeving en overheidsbevelen; of om te kunnen voldoen aan onze interne en externe auditeisen, informatieveiligheid of ter bescherming of uitvoering van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom of die van andere personen

F. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt.

Aangezien de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden bijgehouden afhangt van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. Soms zal specifieke wetgeving ons verplichten de gegevens bij te houden voor een bepaalde periode. Onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn gebaseerd op wettelijke vereisten en een afweging van uw rechten en verwachtingen met hetgeen nuttig en nodig is voor het verstrekken van onze diensten.

Wanneer het niet langer noodzakelijk is uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we uw persoonlijke gegevens wissen of anonimiseren. Als dit niet (technisch of praktisch) mogelijk is, bijvoorbeeld omdat uw gegevens in back-uparchieven zijn opgeslagen of omdat wij deze beperkt nodig hebben voor de administratie waarin informatie staat over betrokkenen die niet willen dat we in de toekomst opnieuw contact met hen opnemen, dan bewaren wij uw gegevens maar zullen wij deze niet verder verwerken en verwijderen van zodra dit mogelijk wordt.

G. Van wie ontvangen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens van u rechtstreeks, van openbare bronnen of van derden verkrijgen (bijvoorbeeld via uitzendkantoren of ten gevolge het huren of aankopen van adressenlijsten).

Sommige gegevens worden daarenboven op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze Website door middel van het gebruik van cookies of daarmee vergelijkbare technologieën. Voor meer uitleg hierover verwijzen wij naar onze Cookieverklaring.

Indien wij uw gegevens van externe bronnen verkrijgen, zou u in principe reeds op de hoogte gebracht moeten zijn van de mogelijke gegevensdoorgifte aan ons door deze bron zelf. In ieder geval zullen wij u wanneer wij uw gegevens van externe bronnen verkrijgen en wij deze als verwerkingsverantwoordelijke in onze systemen verwerken, uiterlijk op het moment van ons eerste contact met u over de verwerking van uw gegevens informeren.

H. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hechten veel belang aan gegevensbeveiliging en hebben de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorg)maatregelen getroffen met het oog op het beveiligen van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zullen wij alle toepasselijke meldplichten met betrekking tot dergelijk inbreuk opvolgen.

I. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij wanneer wij daar door de wet toe verplicht zijn, u daarin toestemt of wanneer het noodzakelijk is voor het bereiken van één van onze voormelde doeleinden.

Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners, zogenaamde "verwerkers", ter ondersteuning van onze operationele doeleinden zoals het leveren van onze diensten, het beheren van onze CRM of IT-systemen of het uitvoeren van enige andere (interne) bedrijfsprocessen. Deze externe dienstverleners voeren desgevallend bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens uit namens ons. Wij zullen uw persoonsgegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen door middel van een zogenaamde "verwerkersovereenkomst" die met deze partijen werd afgesloten.

Sommige van deze externe partijen bevinden zich buiten de Europese Economische ruimte ("EER"). Wanneer we gegevens doorgeven aan externe partijen buiten de EER, zorgen we ervoor dat overdrachten van persoonsgegevens plaatsvinden in overeenstemming met de wetgeving inzake en dat er een passend beschermingsniveau is. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER naar andere landen dan deze waarvan de Europese Commissie acht dat zij een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming bieden (zie: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/adequacy/index_en.htm), vindt plaats op basis van overeenkomsten met standaard contractuele bepalingen aangenomen door de Europese Commissie of andere passende waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

III. Rechten van de betrokkene

U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de contactgegevens (per e-mail, telefoon of per post) zoals verstrekt onder "VI. Contact".

U beschikt over de volgende rechten:

 • Recht van inzage en kopie: indien u dat wenst kan u uw persoonsgegevens inzien en hiervan een kopie verkrijgen;
 • Recht van aanpassing of rectificatie: indien u meent dat we onjuiste gegevens hebben van u dan kan u ons dit laten weten en dan passen wij deze aan voor u;
 • Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid): indien u dat wenst kan u van ons vragen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden die gegevens wel nog moeten verwerken;
 • Recht op beperking van verwerking: indien u denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken dan kan u deze verwerking ook laten beperken.
 • Recht van bezwaar: u kan ook bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien het om marketing gaat dan zullen we de verwerking zo snel als mogelijk stopzetten.
 • Recht op overdraagbaarheid: indien u uw persoonsgegevens wenst over te dragen, gelieve contact met ons op te nemen.

De uitoefening van bovenstaande rechten is echter onderworpen aan bepaalde uitzonderingen om het algemeen belang, onze belangen en belangen van andere individuen te beschermen.

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient zullen wij eerst en vooral uw identiteit verifiëren door middel van het opvragen van een kopie van uw identiteitskaart. Dit doen we om te voorkomen dat uw gegevens in de verkeerde handen terechtkomen.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken (bij eenvoudige verzoeken) dan wel 3 maanden (bij complexe of veelvoudige verzoeken) op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

IV. Klachtmogelijkheden van de betrokkene

Ondanks alles dat wij in het werk stellen om uw privacy te beschermen de Privacywetgeving daaromtrent na te leven, kan het zijn dat u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken.

Vanzelfsprekend kan u in dat geval steeds contact met ons opnemen maar daarnaast beschikt u ook over andere klachtmogelijkheden:

U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, die u via onderstaande gegevens kan contacteren:

 • Via brief: Gegevensbeschermingsautoriteit
   Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  België
 • Via e-mail: contact@apd-gba.be
 • Via telefoon: +32 (0)2 274 48 00
 • Via fax: + 32 (0)2 274 48 35

U kunt eveneens, indien u schade zou lijden, een vordering tot schadevergoeding instellen bij de bevoegde rechtbank.

Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal nodigen wij u uit om de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/klacht-en-beroep.

V. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om eenzijdig wijzigingen of aanpassingen aan te brengen aan deze Privacyverklaring. De meest recente versie is echter te allen tijden beschikbaar op onze Website.

VI. Contact

Vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens en alle verzoeken met betrekking tot het uitoefenen van uw daarmee verband houdende rechten of klachten kan u richten aan ons:

 • Via brief: REALIS Belgium nv
  t.a.v. privacy afdeling
  Desguinlei 100 bus 2
  2018 Antwerpen
  (KBO: 0477.138.149)
 • Via e-mail: contact@realis.be
 • Via telefoon: +32 3 259 02 10